Az adatkezelési tájékoztató célja, hogy a Solar Építő Kft. (1068 Budapest, Benczúr utca 43. 3. emelet 3., a továbbiakban, szolgáltató, adatkezelő) mint adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát. Kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos nemzeti jogszabályokban, valamint az Európai Unió jogi aktusaiban meghatározott elvárásoknak.  
A Solar Építő Kft. adatkezeléseivel kapcsolatosan felmerülő adatvédelmi irányelvek folyamatosan elérhetők a napenergia.hu/adatvedelem címen.  
A Solar Építő Kft. fenntartja magának a jogot jelen tájékoztató bármikori megváltoztatására. Természetesen
az esetleges változásokról kellő időben értesíti közönségét.      Amennyiben kérdése lenne jelen közleményünkhöz kapcsolódóan, kérjük, írja meg nekünk, és kollégánk megválaszolja kérdését.  
A Solar Építő Kft. elkötelezett ügyfelei és partnerei személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. A Solar Építő Kft. a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.  
A Solar Építő Kft. az alábbiakban ismerteti adatkezelési gyakorlatát.
1    Az adatkezelő adatai 
Amennyiben megkeresné Társaságunkat az alábbi elérhetőségeken léphet kapcsolatba az adatkezelővel.  
A Solar Építő Kft. minden hozzá beérkezett e-mailt a megadott személyes adatokkal együtt az adatközléstől számított legfeljebb 2 év elteltével töröl. 
Név: Solar Építő Kft.
Székhely: 1068 Budapest, Benczúr utca 43. 3. emelet 3.
Adószám:  25809909242    
E-mail:  dely@creatinsta.com
1.1    Adatvédelmi tisztviselő  
Dely Ábris Csaba
dely@creatinsta.com
+36 70 419 3820    

2    A kezelt személyes adatok köre     2 
2.1    Regisztráció és üzleti megkeresés során megadandó 
személyes adatok 
A regisztráció során megadandó személyes adatok:
-A regisztráló neve
-A regisztráló lakhelye
-A regisztráló email-címe
Az adatokra egyrészről a piackutatás validálásának szempontjából, másrészben az esetleges nyeremény kapcsán való értesítés miatt van szükség.
2.2    Technikai adatok 
A     Solar Építő Kft.     a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai
eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat: az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás);  hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége);  változatlansága igazolható (adatintegritás);  a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága) legyen. 
A     Solar Építő Kft.     az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás,
továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülésellen. 
A     Solar Építő Kft.     olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés
biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelővédelmi szintet nyújt. 
A Solar Építő Kft. az adatkezelés során megőrzi  a titkosságot: megvédi az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult;  a sértetlenséget: megvédi az információnak és a feldolgozás módszerének a pontosságát és teljességét; 
a rendelkezésre állást: gondoskodik arról, hogy amikor a jogosult használónak szüksége van rá, valóban hozzá tudjon férni a kívánt információhoz, és rendelkezésre álljanak az ezzel kapcsolatos eszközök.
2.3    Cookie-k (Sütik) 
2.3.1    A sütik feladata 
információkat gyűjtenek a látogatókról és eszközeikről;  megjegyzik a látogatók egyéni beállításait, amelyek felhasználásra kerül(het)nek pl. online tranzakciók igénybevételekor, így nem kell újra begépelni őket; 
megkönnyítik a weboldal használatát;  minőségi felhasználói élményt biztosítanak. 
A testre szabott kiszolgálás érdekében a felhasználó számítógépén kis adatcsomagot, ún. sütit (cookie) helyez el és a későbbi látogatás során olvas vissza. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében. 
2.3.2    Feltétlenül szükséges, munkamenet (session) cookie-k     3 
érvényességi ideje a munkamenet (böngészés) befejezéséig tart, a böngésző bezárásával a sütik e fajtája automatikusan törlődik a számítógépről, illetve a böngészésre használt más eszközről. 
2.3.3    Harmadik fél által elhelyezett cookie-k (analitika) 
Az     Solar Építő Kft. weboldalán alkalmazza a Google Analytics, Facebook Pixel mint harmadik fél sütijeit is. A Google Analytics és Facebook Pixel statisztikai célú szolgáltatás használatával az         látogatók hogyan használják a weboldalaka. Az adatot a honlap fejlesztésének és a felhasználói élmény javításának céljával használja fel. Ezen sütik szintén lejáratukig a látogató számítógépén vagy böngészésre használt más eszközén, annak böngészőjében maradnak, illetve amíg a látogató nem törli őket. 

3    A kezelt adatok tervezett felhasználása és megőrzési ideje 
Adatkezelés neve     Felhasználása     Jogalap     Megőrzési idő 
Email-cím    Vásárlás     Önkéntes hozzájárulás     Az adatbázisból való eltávolítás kéréséig
Telefonszám    Vásárlás     Önkéntes hozzájárulás    Az adatbázisból való eltávolítás kéréséig
Név    Vásárlás     Önkéntes hozzájárulás    Az adatbázisból való eltávolítás kéréséig
Egyéb céges adatok    Vásárlás     Önkéntes hozzájárulás    Az adatbázisból való eltávolítás kéréséig
4    Az adatkezelés célja, módja és jogalapja 
4.1    Általános adatkezelési irányelvek 
A  Solar Építő Kft.  tevékenységének adatkezelései önkéntes hozzájáruláson, illetve törvényi felhatalmazásonalapulnak. Az önkéntes hozzájáruláson alapuló adatkezelések esetében az érintettek e hozzájárulásukat
az adatkezelés bármely szakában visszavonhatják.  
Bizonyos esetekben a megadott adatok egy körének kezelését, tárolását, továbbítását jogszabályok 4 teszik kötelezővé, melyről külön értesítjük ügyfeleinket.  
Felhívjuk a Solar Építő Kft. 
részére adatközlők figyelmét, hogy amennyiben nem saját személyes adataikat
adják meg, az adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése.
 

Adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:  
2011. évi CXII. törvény - az információs önrendelkezési jogról és az információ-szabadságról 
(Infotv.);  
Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) – a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében tör-ténő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, GDPR);  
2013. évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.);  
2000. évi C. törvény – a számvitelről (Számv. tv.);  
2017. évi LIII. törvény – a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról (Pmt.);  
2013. évi CCXXXVII. törvény – a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozások-ról (Hpt.).  
5    Az adatok fizikai tárolási helyei 
Személyes adatai (vagyis azok az adatok, amelyek az Ön személyével kapcsolatba hozhatók) a következő módon kerülhetnek a kezelésünkbe: egyfelől az internetes kapcsolat fenntartásával összefüggésben az Ön által használt számítógéppel, böngészőprogrammal, internetes címmel, a látogatott oldalakkal kapcsolatos technikai adatok automatikusan képződnek számítógépes rendszerünkben, másfelől Ön is megadhatja nevét, elérhetőségét vagy más adatait, ha a honlap használata során személyes kapcsolatba kíván lépni velünk. 
A rendszer működtetése során technikailag rögzítésre kerülő adatok: az érintett bejelentkező számítógépének azon adatai, melyek a szavazás során generálódnak és melyeket a résztvevő önkéntesen megad ( lakhely, név, email-cím ) és a technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzítésre kerülő adatok. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatot a rendszer az érintett külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül a belépéskor, illetve kilépéskor automatikusan naplózza. Ezen adat egyéb személyes felhasználói adatokkal – törvény által kötelezővé tett esetek kivételével – össze nem kapcsolható. Az adathoz kizárólag a Solar Építő Kft. és annak megrendelői férnek hozzá.
6    Adattovábbítás, adatfeldogozás, az adatokat megismerők köre 
-Solar Építő Kft.
-Wix.com LTD. - 40 Namal Tel Aviv, 6350671 Israel

7    Érintett jogai és jogérvényesítési lehetőségei 
Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a kötelező adatkezelések kivételével – törlését, visszavonását, élhet adathordozási-, és tiltakozási jogával az adat felvételénél jelzett módon, illetve az adatkezelő fenti elérhetőségein.  
A  Solar Építő Kft.megfelelő intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy az érintettek részére a személyes
adatok kezelésére vonatkozó, a GDPR 13. és a 14. cikkben említett valamennyi információt és a 15–22.

7.1    Tájékoztatáshoz való jog     5 
és 34. cikk szerinti minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva nyújtsa.  
7.2    Az érintett hozzáféréshez való joga 
Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon: az adatkezelés céljai; az érintett személyes adatok kategóriái; azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket; a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama; a helyesbítés, törlés vagy adatkezelés korlátozásának és a tiltakozás joga; a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga; az adatforrásokra vonatkozó információ; az automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár. Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legfeljebb egy hónapon belül adja meg a tájékoztatást.  
7.3    Helyesbítés joga 
Az érintett kérheti a Solar Építő Kft. által kezelt, rá vonatkozó pontatlan személyes adatok helyesbítését és a hiányos adatok kiegészítését.  
7.4    Törléshez való jog 
Az érintett az alábbi indokok valamelyikének fennállása esetén jogosult arra, hogy kérésére a Solar Építő Kft. indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat:  
- személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;  
- az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;  
- az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;  
- a személyes adatokat jogellenesen kezelték; a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;  
- a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.  
Az adatok törlése nem kezdeményezhető, ha az adatkezelés szükséges: a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából; a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából; a népegészség-ügy területét érintő, vagy archiválási, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, közérdek alapján; vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.  
7.5    Az adatkezelés korlátozásához való jog 

Az érintett kérésére a Solar Építő Kft. korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:  
az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, a személyes adatok pontosságának ellenőrzését;  
az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;  
az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy  
azérintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.  
Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, a személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.  
7.6    Adathordozáshoz való jog 
Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, és ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa.  
7.7    Tiltakozás joga 
Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges adatkezelés, vagy az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Tiltakozás esetén az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha azt olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.  
7.8    Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást 
Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.  
7.9    Visszavonás joga 
Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja.  
7.10    Bírósághoz fordulás joga  
Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.  
7.11    Adatvédelmi hatósági eljárás      7 
Panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni: 
Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság  Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.  
Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.  
Telefon: 0613911400  
Fax: 0613911410  
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu  
Honlap: http://www.naih.hu  
8    Egyéb rendelkezések 
E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást.  
Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, a Magyar Nemzeti Bank, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik az adatkezelőt.  
A     Solar Építő Kft.a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte –
személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához
elengedhetetlenül szükséges.